close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • KARTA POLAKA

 •  

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego i poświadcza przysługujące jej uprawnienia wynikające z ustawy O Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r., nr 180, poz.1280).

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może być przyznana osobie, która spełni łącznie następujące warunki:

  Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

   

  W obecności konsula Rzeczypospolitj Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  Wykaże, przedkładając oryginały dokumentów i ich kopie,  że jest narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków, ewentualnie dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie.

   

  Jeżeli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów dotyczących kwestii opisanych powyżej to może alternatywnie przedstawić zaświadczenie Organizacji „Dom Polski” w Smoleńsku (dotyczy wyłącznie mieszkańców obwodu smoleńskiego), potwierdzające aktywną działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej 3 lat.

   

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będące obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. Z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

   

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońsiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbeksiatnu albo posiadającej w jednym z tych krajów status bezpaństwowca.

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

   

  ubiegania się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub refundację tej opłaty zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium RP podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych prawach jak obywatele polscy podejmowania i odbywania studiów, studiów doktorankich oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. Zm.).

   

  Korzystania z form kształcenia na zasadach określonych  w ustawie z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. Zm).

   

  Korzystania w Polsce w stanach nagłych z bezpłatnej opieki zdrowotnej na tych samych zasadach co obywatele polscy

  Korzystania z 37%ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski.

   

  Bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych w Polsce.

   

  Ubiegania się w pierwszej kolejności o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce, przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.

   

  UWAGA!

   

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego ani nie uzyskuje prawa do osiedlenia się (pobytu stałego) w Polsce.

  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

  Karta jest ważna 10 lat. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   

  Aby uzyskać Kartę Polaka należy:

   

  Zapoznać się z wymogami stawianymi przez Ustawę o Karcie Polaka Wypełnić formularz wniosku zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do wniosku. Wniosek dostępny jest w każdej polskiej placówce dplomatycznej, w organizacjach polonijnych oraz na stronie internetowej Agencji Konsularnej RP w Smoleńsku.

  Do wypełnionego wniosku należy dołączyć fotografię o wymiarach 35 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   

  Wypełniony wniosek należy podpisać (podpis nie może wykraczać poza linie ramki)

   

  Zebrać dokumenty poświadczające polskie pochodzenie. Prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają (np. gdy jeden z rodziców wnioskodawcy jest Polakiem wystarczy tylko ten dokument, np. metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców). Oryginalne dokumenty należy skopiować (kopie zostają w konsulacie, oryginały wracają do właściciela).

  Skopiować paszport zagraniczny (stronę ze zdjęciem) oraz paszport wewnętrzny (strona za zdjęciem, strona z adresem stałego zameldowaniastrona z wpisem o posiadanych dzieciach w przypadku ubiegania się o Kartę Polaka dla osób niepełnoletnich).

   

  Zatelefonować do Agenji Konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w Smoleńsku i umówić się z konsulem na rozmowę.

  Konsul przyjmuje wnioskodawców po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

  Tel: + 7 4812 64 72 91.

   

  Miejsce składania wniosków: ul. Mira 1, 214014 Smoleńsk, Federacja Rosyjska.

   

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie należy zabać z sobą:

   

  Wypełniony wniosek ze zdjęciem

  Oryginały i kserokopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie

  Oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego i wewnętrznego

   

  UWAGA!

   

  Wniosek musi być wypełniony bardzo starannie, bez skreśleń i poprawek.

  Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Zada pytania dotyczące polskich tradycji i zwyczajów. Przedłoży do podpisu deklarację o przynależności wnioskodawcy do Narodu Polskiego.

  Wnioski o przyznanie Karty przyjmuje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (okręg smoleński). Agencja Konsularna RP w Smoleńsku przyjmuje wnioski od osób zamieszkałych w okręgu smoleńskim.

  Średni okres oczekiwania wynosi miesiąc, jednak każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i okres ten może ulec wydłużeniu.

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się i wydania Karty Polaka.

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  Wnioskodawca nie spełnia głównych warunkó przyznania Karty Polaka ( nie zna języka polskiego, polskich tradycji i zwyczajów)

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę , lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.

  Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944 – 1957 z radzieckimi republikami Biąłorusi, Ukrainy, Litwy lub b. ZSRR do jednego z tych państw.

  Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. Kartę stałego pobytu).

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wnioskodawca działał lub działa na szkodę podstawowych interesów RP.

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie do Rady ds. Polaków na Wschodzie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: